Jaarverslag NCIV 2011

NCIV Logo-klein

Het bestuur van stichting Nederlands Centrum voor Inheemse Volken biedt hierbij de jaarrekening aan voor 

het boekjaar dat geëindigd is op 31december 2011. Het NCIV zet zich al sinds 1969 in voor de rechten van
Inheemse Volken en is gevestigd in Amsterdam.

Sinds 2009 functioneert het NCIV vooral als expertisecentrum in Nederland over inheemse volken. Door
kennis te bundelen en doelgericht in te zetten in dialoog met de Nederlandse overheid, NGO's, bedrijfsleven
en de media wil het NCIV het Nederlandse beleid ten aanzien van inheemse volken positief beïnvloeden en
meer draagvlak krijgen in de Nederlandse samenleving voor het verbeteren van de situatie van inheemse
volken. De NCIV strategie 2009/2010 werd in 2011 geëvalueerd. Besloten is om te blijven werken vanuit de
zes strategische keuzes, gemaakt voor het beleidsplan 2009/2010.

Deze strategische keuzen worden ook nog steeds omarmd door onze partners in binnen- en buitenland en
betreffen: (1) een mensenrechtenbenadering, (2) beleidsbeïnvloeding en draagvlakversterking in Nederland,
(3) aansluiting bij actuele thema’s, (4) uitbouwen van netwerken & vorming van allianties, (5) door-
ontwikkeling van NCIV als expertisecentrum en (6) diversificatie inkomstenbronnen (zie voor meer info
hierover: NCIV jaarplan 2011). Het lukte het NCIV in de afgelopen jaren om op basis van die keuzen enkele
nieuwe projecten te ontwikkelen, alsmede deelname áan plus financiering vóor deze projecten te vinden.

Helaas oogsten wij met onze acquisitie-inspanningen in 2011 beduidend minder resultaat. De uiteindelijk
moeizaam gerealiseerde financiering blijkt qua omvang onvoldoende om de toekomst van het werk (liefst
meerjarig) veilig te stellen. Onze inzet zal er daarom ook in 2012 op gericht zijn dit alsnog te realiseren.

Het NCIV bezat sinds 2008 het keurmerk van het Centraal Bureau Fondswerving. In 2011 werd besloten tot
continuering in de vorm van een CBF-certificaat voor kleine doelen, hetgeen meer aansloot op de huidige
(kleinere) omvang van de organisatie. De volgende drie principes staan nog steeds centraal: (1) scheiden van
'toezicht houden' en 'uitvoering', (2) continue werken aan een optimale besteding van middelen en (3)
onderhouden van optimale relaties met belanghebbenden. Onze inzet op dit terrein wordt toegelicht in het
hoofdstuk bestuur en organisatie, waarin ook de verantwoordingsverklaring van het bestuur is opgenomen.

Onze projecten worden gefaseerd uitgevoerd en lopen veelal door in een volgend boekjaar. Uiteraard worden
aparte verslagen geproduceerd om de resultaten van afgeronde projecten te verantwoorden.

U kunt hier het jaarverslag 2011 inzien >>>